.

MAGAZYN PANORAMA
352 Bergevin, Suite 6 
Lasalle, Qc
H8R 3M3 

E-mail: [email protected]

Tel. (514) 367-1224 
Tel. (514) 963-1080 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Na pomoc dzieciom 

Jubileusz 70-lecia działalności Komitetu Pomocy Dzieciom Polskim w Montrealu.

Historia Komitetu sięga korzeniami do listopada 1953 roku, kiedy to w czasie zebrania Stowarzyszenia Polskich Imigrantów Wojennych w Kanadzie utworzono sekcję Pomocy Dzieciom Polskim w Niemczech w odpowiedzi na apel Związku Polek w Wielkiej Brytanii.

Z inicjatywy Zofii Romer zebrała się grupa pań, które wspomagały dzieci polskie znajdujące się 
na terenie Niemiec, wysyłając regularnie paczki żywnościowe czy też pomagając w adopcji 
sierot przez rodziny polskie. 

W 1954 r w maju, by nie ograniczać pomocy tylko do terytorium Niemiec powołano Towarzystwo Pomocy Dzieciom Polskim, którego pierwszą prezes została Zofia Romer. W celu zwiększenia środków przeznaczonych na pomoc, rozwinięto bardziej skoordynowaną działalność zbierania funduszy.

Pierwszą imprezę dochodową urządzono w Sali Białego Orła. Pierwsze donacje od osób prywatnych i organizacji polonijnych pozwoliły na utrzymanie polskiej szkółki w Kassel w Niemczech.

Z czasem Towarzystwo zmieniło nazwę na Komitet Pomocy Dzieciom Polskim i rozszerzyło zakres działalności o wspieranie polskich szkół, internatów, bibliotek, w innych krajach, w tym również w Kanadzie. Dotychczasowa działalność dochodowa została wzbogacona o organizację kiermaszów, turniejów brydżowych, pokazów mody, pikników, spotkań towarzyskich, które zasilały budżet Komitetu. 

W roku 1962 został opracowany i zatwierdzony na walnym zebraniu pierwszy Regulamin i Statut Komitetu Pomocy Dzieciom Polskim, który zarejestrowano w prowincji Québec jako korporacja pod nazwą Committee For Relief to Polish Children Inc.  (Comité de Secours aux Enfants Polonais Inc.).

Głównym, zadaniem Komitetu stało się wspieranie instytucji w Polsce takich jak: zakłady opiekuńczo-wychowawcze, hospicja, zakłady lecznicze, domy dla dzieci specjalnej troski, tj. dla dzieci z upośledzeniem umysłowym, niepełnosprawnych, sierot, a także domy Samotnej Matki i Dziecka.

Nie zabrakło też pomocy Polakom – repatriantom z Rosji. Pomoc dla Polski w czasach rządów komunistycznych, zawierała wysyłki najpilniejszych towarów i lekarstw, rozprowadzanych przy pomocy Kościoła.

W 1964 roku Komitet liczył ponad 50 członkiń. Pod koniec lat sześćdziesiątych Komitet został przyjęty do Montrealskiej Rady Kobiet, która zrzeszała blisko 80 organizacji kobiecych działających w Montrealu.

W połowie lat osiemdziesiątych zasięg działalności znacznie się powiększył: do Komitetu przyłączona została Sekcja Pomocy Ludziom Starszym, która wcześniej działała przy Stowarzyszeniu Polskim. Komitet wspiera również organizacje harcerskie w Montrealu, Fundację Marie-Curie Skłodowskiej i Polską Radę Szkolną. 

W tym czasie podjęto decyzję o organizacji dwóch kiermaszów: wiosennym zwanym "Primavera" i gwiazdkowym na początku listopada. Ten zwyczaj zachował się do dziś i jest okazją dla Polonii montrealskiej do spotkań i uczestniczenia w działalności dobroczynnej.

Organizacja Kiermaszów to duże przedsięwzięcie, wymagające sprawnej logistyki, staranności przygotowań i dużego wysiłku ze strony Zarządu. W organizacji Kiermaszu uczestniczą dobrowolnie, bezinteresownie i z najwyższym poświęceniem całe rodziny członków oraz często anonimowych sympatyków. Jedna grupa lepi pierogi, inna piecze ciasta, a jeszcze inna zajmuje się kuchnią i wydawaniem posiłków.  Często w tych pracach pomagają ich dzieci, członkowie rodziny zajmują się ustawieniem stołów, przygotowaniem stoisk, sprzątaniem sali po zakończonym Kiermaszu. Aktywnie pomaga młodzież, harcerze i stypendyści. 

Za zarobione na Kiermaszu pieniądze, Komisja dotacyjna rozpatruje potrzeby zgłaszane przez ponad 60 instytucji w Polsce, wspieranych przez Komitet. Największe zapotrzebowanie jest na medyczny sprzęt rehabilitacyjny: wózki ortopedyczne, urządzenia do masażu wibracyjnego kręgosłupa, podnośniki z podwieszką rotatora do kończyn, specjalistyczne stoły, ergometry do rehabilitacji. Hospicja dla dzieci w fazie terminalnej często potrzebują inhalatorów, koncentratorów tlenu, przenośnych ssaków akumulatorowych, które zwiększają mobilność dzieci.
Zakłady Opiekuńczo-Wychowawcze i Domy Pomocy Społecznej w Polsce często zgłaszają potrzeby związane z urządzaniem świetlic, wyposażeniem kuchni, sprzętem komputerowym, meblami, sprzętem AGD i RTV itp. 

W latach 2015-2017 nastąpiło kolejne rozszerzenie zakresu działalności Komitetu polegające na uruchomieniu programu stypendialnego przeznaczonego na wsparcie finansowe młodzieży pochodzenia polskiego w prowincji Québec i młodzieży w Polsce. 

Powstała Komisja stypendialna udzielająca pomocy finansowej w pierwszym obszarze tj. prowincji Québec dla młodzieży zamierzającej podjąć naukę w szkołach średnich lub na wyższych uczelniach. W drugim obszarze dofinansowanie obejmowało podopiecznych domów dziecka w Polsce, zamierzającym podjąć naukę zawodu. 

Trzeci obszar wspomagał polską młodzież zamieszkującą wsie, małe miasteczka bądź większe miasta w regionach, gdzie panuje duże bezrobocie, a która zamierza podjąć naukę w gimnazjach, liceach lub na wyższych uczelniach. 

Wręczenie pierwszych stypendiów odbyło się 14-go września 2017 roku.

Rekrutacja stypendystów w Polsce odbywa się przy pomocy naszych partnerów. 

W drugim obszarze wsparcia są to: 

1. Centrum Opiekuńczo-Wychowawcze "WZRASTANIE" w Katowicach;
2. Dom im. Matki Weroniki w Lublinie;
3. Katolicki Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży w Braniewie;
4. Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie Laski;
5. Zespól Placówek "Nasz Dom" w Ostrowcu Świętokrzyskim

W trzecim obszarze wsparcia partnerami Komitetu są Fundacje:

1. "Dzieło Nowego Tysiąclecia"
2. "Domy Wspólnoty Chleba i życia"
3. "Świętego Mikołaja"
4. Art.- S.O.S. z siedziba w Suwałkach.

W roku 2017/2018, w pierwszym obszarze wsparcia przyznano 10 stypendiów zaś w drugim i trzecim - 30 stypendiów. 

W następnych latach liczba stypendiów przyznanych w obszarze pierwszym utrzymuje się na tym samym poziomie, a w obszarach drugim i trzecim systematycznie wzrasta. 

W roku 2018/2019 do 45 i aż do 85 stypendiów przyznanych w tych dwóch obszarach na rok 2022/23.

Komitet to stowarzyszenie ludzi pogodnych, skromnych, pełnych poświęcenia dla sprawy pomocy dzieciom polskim.

Rocznica 70-lat istnienia organizacji stanowi doskonałą okazję do uhonorowania ich działalności.
 

Kazimierz Zaraś


Kazimierz Zaraś - Prezes KPDP - Montreal
 


PANORAMA - MAGAZYN RADIA POLONIA CFMB 1280 AM, MONTREAL, KANADA
Tel: (514) 367-1224, (514) 963-1080, E-mail: [email protected]
Designed and maintained by Andrzej Leszczewicz
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
ZALOGUJ SIĘ